Služby poradny

Psychologická a speciálně pedagogická vyšetření a diagnostika

 • školní zralosti
 • laterality (pravo-levé orientace)
 • vývojových poruch učení a pozornosti
 • intelektových schopností
 • profesionální orientace, speciálních schopností, zájmů, stylů učení a osobnostních charakteristik
 • rodinných vztahů
 • sociálně patologických jevů (např. šikany)

Následná péče

 • o děti s odkladem školní docházky
 • pravidelnou a podpůrnou péči dětem s ADHD a vývojovými poruchami učení
 • reedukaci specifických poruch učení
 • pomoc při vypracování individuálních vzdělávacích programů
 • pomoc při rozvíjení mimořádného nadání a talentu
 • relaxační techniky

Další poradenské činnosti

 • pomoc a radu v obtížných životních situacích
 • pomoc při překonávání pubertální krize, hledání východisek pro vlastní identitu
 • krátkodobou, na řešení orientovanou intervenci
 • vedení problémových skupin a tříd
 • besedy, přednášky a další osvětové činnosti

Nabídka skupinových činností

 • růstové skupiny pro žáky 6. – 9. tříd (komunikační a sociální dovednosti)
 • Bálintovské skupiny pro pedagogy, školní metodiky prevence
 • rodičovské skupiny

Zájemce o tuto službu prosíme, aby telefonicky kontaktovali metodičky prevence jednotlivých pracovišť:
Karlovy Vary, Cheb a Sokolov.